Proč je RE:START vůbec potřeba? Nepomůžou si strukturálně postižené regiony samy?

Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský kraj se již dostaly do tak kritické situace, že si samy pomoci nedokážou. Naše země žila dlouho právě na úkor těchto regionů, a proto se vláda rozhodla pro jejich restrukturalizaci po vzoru Německa. Cílem RE:STARTu je především dát strukturálně postiženým regionům dostatečný impuls k tomu, aby se postavily na vlastní nohy.

Disponuje Národní tým programu RE:START konkrétními finančními prostředky určenými pro regiony?

Nedisponuje. Národní tým programu RE:START jako organizátor projektu pojmenovává problémy strukturálně postižených krajů, sbírá požadavky, komunikuje s vládou, regiony a ministerstvy a vyhodnocuje efekt jednotlivých opatření. Dohlíží na to, aby RE:START dával smysl jako celek a aby jednotlivá opatření měla kýžený dopad pro daná území. Hlavním garantem programu Restart je vláda České republiky.

Kde se tedy berou všechny ty miliardy? Vytváří RE:START nějaké zvláštní rozpočtové zdroje?

RE:START využívá již existujících mechanismů pro čerpání veřejných prostředků, a to jak z evropských, tak národních programů. Vytvoření speciální rozpočtové kapitoly by přicházelo v úvahu až v situaci, kdy by tento způsob financování neumožnil realizovat opatření pro strukturálně postižené kraje.

Copak si strukturálně postižené regiony nedokážou říct o dotace samy?

Evropské fondy jsou určeny pro celou ČR a dokážou jen částečně reagovat na specifické problémy strukturálně postižených regionů. Díky RE:STARTu je možné vyhlásit buď specifické výzvy pouze pro tři dotčené regiony, nebo v celostátních výzvách upřednostnit vybrané regionální projekty například prostřednictvím bonifikace. Obdobně je to s prostředky ze státního rozpočtu, které jsou na RE:START uvolňovány také na základě přijatého usnesení vlády. Jinak by k jejich vyčlenění nedošlo.

A není přesto RE:START zbytečný? Vždyť nejde o žádné peníze „navíc“…

I kdyby se regionům podařilo čerpat dostatek finančních prostředků, k čemu by to bylo bez uceleného konceptu rozvoje a vzájemné koordinace jednotlivých programů? RE:START na základě důkladné analýzy pojmenovává problémy strukturálně postižených regionů a stanovuje obecné principy i zcela konkrétní opatření k jejich řešení. Zároveň reprezentuje jasné slovo ze strany státu, které Evropská komise považuje za dostatečný argument k uvolnění prostředků výhradně pro vybrané regiony.

Kdo a jak tyto prostředky může čerpat?

Města, obce, univerzity a v omezené míře i soukromé firmy. Využít je mohou na regeneraci zanedbaných území, opravy silnic druhých a třetích tříd, pořízení moderních strojů a technologií a řadu dalších investic. Na jednotlivých ministerstvech vznikají programy, v rámci kterých žadatelé z jednotlivých regionů čerpají prostředky na realizaci. Úřad vládního zmocněnce se podílí na vzniku programů, vyhodnocuje jejich efekt na území kraje a každoročně k 31. květnu předkládá aktualizovanou zprávu české vládě.

Je schválen akční plán Strategie restrukturalizace. Co to znamená?

Jednotlivé Akční plány jsou schvalovány každoročně. První akční plán byl schválen v roce 2017 a obsahoval 65 opatření. V dalším roce byla řada opatření z tohoto akčního plánu zahájena a některé z nich se podařilo i naplnit. Následovala aktualizace akčního plánu, která v rámci 2 . Akční plán přinesla 27 opatření, která vláda schválila v záři roku 2018. Celkem je tak program RE:START obsahuje 92 opatření.

 

Na úrovni akčních plánů řeší RE:START vždy jen dílčí problémy. Tato opatření ale sama o sobě regionům nepomohou…

Ano, a proto RE:START funguje jako puzzle – ucelený obraz vznikne pouze při správném použití všech součástí. Národní tým programu RE:START dohlíží na to, aby dával program smysl jako celek a aby se rozvíjely všechny jeho vyspecifikované pilíře: podnikání a inovace, přímé zahraniční investice, výzkum a vývoj, lidské zdroje, životní prostředí, sociální stabilizace a infrastruktura a veřejná správa.

Rozdělování miliard z veřejných rozpočtů, to vždy smrdí korupcí a klientelismem. Nedopadne to s RE:STARTem stejně jako s ROP Severozápad?

Právě kvůli této špatné zkušenosti má RE:START úplně jiný systém. Peníze rozdělují výhradně ministerstva a ne nějaká speciálně zřízená agentura. Každý projekt přitom přísně posuzují hodnotící komise na základě jasných kritérií. Národní tým programu RE:START navíc ověřuje, zda byly prostředky na projekty vynaloženy efektivně. Mechanismus přidělování dotací a tato dvojí kontrola jsou dostatečnou ochranou proti zneužití veřejných prostředků.

Stovky stran analýz a diktát ze strany státu? To přece nemůže fungovat…

To by jistě nefungovalo – a právě proto RE:START nevznikl „od stolu“, ale „zdola“, na základě požadavků a zkušeností přímo ze strany jednotlivých regionů. Na přípravě Strategického rámce se podílely stovky samospráv, soukromých společností, státních podniků, podnikatelů, asociací, vzdělávacích institucí a dalších subjektů. Následnou diskuzi nad akčními plány moderuje Národní tým programu RE:START, který jako garant a organizátor programu kontinuálně sbírá požadavky z řad široké i odborné veřejnosti, komunikuje s vládou, regiony a ministerstvy a vyhodnocuje efekt jednotlivých opatření.

Co když si peníze rozdělí jen velké firmy a místní lidé přijdou zkrátka?

Není jediný důvod, aby byly při čerpání dotací privilegovány právě velké firmy. Příjemci jsou kraje, obce, místní podniky, místní podnikatelé, školy, státní organizace a další instituce. Hodnotící kritéria jsou nastavena tak, aby zvolené opatření jednoznačně přispělo k procesu restrukturalizace regionů, a žadatelé tedy musí velmi důkladně a konkrétně zdůvodnit, proč by zrovna jejich projekt měl být vybrán.

Může se do programu Restart zapojit veřejnost?

Ano. Svým podnětem se může zapojit kdokoliv z odborné i laické veřejnosti, a to například prostřednictvím formuláře na webových stránkách Restartu www.restartregionu.cz. Opatření, která nebyla zahrnuta v prvním akčním plánu, jsou navržena pro přípravu aktualizovaného akčního plánu.

Nehrozí, že všechny ty vznešené myšlenky zůstanou jenom na papíře?

Určitě ne, protože již nyní jsme svědky reálných investic s viditelnými přínosy. Během pouhých 80 dní od schválení RE:STARTu se podařilo například vyhlásit dvoumiliardový program Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů či navýšit tzv. 15 ekomiliard na obnovu krajiny po těžbě o 3 miliardy korun. Řada opatření se navíc realizovala dokonce ještě před schválením RE:STARTu, například program na podporu rozvoje pracovních příležitostí na území Ústeckého a Moravskoslezského kraje.

Region je jako operační systém. Když se zasekne,
potřebuje Restart.

Jedině tak lze znovu a lépe nastavit všechny důležité funkce a služby.