Vedle přípravy Strategie hospodářské restrukturalizace probíhala a stále probíhají jednání o několika konkrétních formách podpory pro strukturálně postižené regiony. Tato opatření jsou součástí strategie, o jejich provedení se ale podařilo rozhodnout dřív, než bude strategie dokončena do finální podoby.

Podpora rozvoje pracovních příležitostí na území Ústeckého a Moravskoslezského kraje (2014, ukončen)

Cíle

 • vytvořit podmínky pro zřízení nových pracovních míst
 • snížit nezaměstnanost na území Ústeckého a Moravskoslezského kraje a zvýšit tak jejich hospodářskou výkonnost

V rámci programu bylo   rozděleno 300 milionů Kč na dotacích pro podniky, města a obce . Program pomohl rozvinout podnikání a vytvořit cca 700 pracovních míst

Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů (nový)

Cíle

 • zajistit řešení problémových areálů především v Ústeckém, Moravskoslezském a Karlovarském kraji
 • prostřednictvím jejich nového využití přispět k rozvoji regionů
 • vznik až 2000 nových pracovních příležitostí
 • předpokládaný objem dotací ve výši 2 miliardy Kč

Žadateli o dotaci mohou být kraje a obce, jejichž katastrální území leží na území strukturálně postižených krajů (Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský) a regionů charakterizovaných jako hospodářsky problémové. Obce mohou získat 70 až 85 % způsobilých výdajů projektu, v závislosti na velikosti sídla, resp. počtu obyvatel. Smyslem programu je vytvořit množství drobnějších podnikatelsky využitelných ploch a nemovitostí, které ve svém důsledku vygenerují tolik pracovních míst jako obsazení několika velkých průmyslových zón.

Vyhlášení výzvy pro žadatele v 1. čtvrtletí 2016

Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách (nový)

Program, iniciovaný ve spolupráci s Ústeckým krajem, se zaměřuje na podporu demolic budov v sociálně vyloučených lokalitách. Dotační program je vypsán na tři roky s celkovou alokací 300 milionů korun. Podpora je určena pro města se sociálně vyloučenými lokalitami na demolici prázdných domů.

Cíle

 • připravit území tak, aby jej bylo možné znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce
 • zamezit vzniku oblastí se sociální segregací

Program revitalizace Krušných hor (připravovaný 2016)

V součinnosti s Ústeckým krajem jsme iniciovali „Program revitalizace Krušných hor“, jehož přípravou pověřila vláda Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí.

Cíle – komplexní revitalizace lesních ekosystémů v Krušných horách

 1. kompenzace imisní zátěže v lesních půdách
 2. realizace přeměn dožívajících porostů náhradních dřevin cílovými dřevinami s uplatněním přírodě blízkého hospodaření a pestřejší dřevinné skladby
 3. snížení škod jelení zvěří na lesních porostech
 4. zajištění dostatku reprodukčního materiálu lesních dřevin pro obnovu porostů v Krušných horách
 5. obnova vodního režimu na plochách negativně ovlivněných odvodněním, při současném respektování zájmů ochrany přírody
 6. zajištění příznivého stavu předmětů ochrany zvláště chráněných území a území soustavy NATURA 2000

Platnost Programu je stanovena do konce roku 2030. Účelem Programu je především vytvořit stabilní podmínky pro financování činností vedoucích k dosažení výše uvedeného cíle. Pro zajištění naplnění cílů Programu se v období 2017-2030 předpokládají celkové náklady ve výši až 4,1 mld. Kč.

Koncepce Využití území po těžbě (připravovaná 2016)

Koncepci iniciovaly Úřad zmocněnce vlády a Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje.

Cíle

 • smysluplně využít území po těžbě, primárně v Ústeckém a Karlovarském kraji, kde je vlastníkem tohoto území stát
 • zajistit správu tohoto území, které uměle vytvořil člověk a vyžaduje speciální péči, zejména pro svou geologickou nestabilitu
 • zajistit efektivní hospodářské využití a možnost podnikání v těchto nově vzniklých oblastech, a s tím související převod pozemků na budoucí majitele
 • zajistit další financování revitalizovaných projektů, které území nejenom vrátí přírodní podobu, ale také užitnou funkci (např. silnice, kanalizace, přípojky atd.)

Program podpory investic do nových výrobních zařízení a zaměstnanosti ve strukturálně postižených regionech na období 2017 – 2020 (připravovaný 2016)

Tento program je aktuálně připravován a jeho podoba je intenzivně diskutována se zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu.